ESTENG
Majast
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Üldandmed

Rakvere Loovuskool MTÜ
Pikk tn 16, 44307 Rakvere
Postiaadress: Tähe 5, 44314 Rakvere
Telefon +372 508 6891
e-post:loovuskoolitus@loovuskoolitus.ee


Rakvere Loovuskeskus pakub loovust arendavaid ja valdkondlikku kompetentsi tõstvaid koolitusi, kunstikursuseid ning loovuskoolitusi täiskasvanutele ja noortele. 
 
Rakvere Loovuskeskuse eesmärk on ellu viia elukestva õppe ideed. Meie juurde on oodatud igas vanuses inimesed ja erinevate sektorite organisatsioonid.
 
Meie koolitajad on kauaaegse kogemusega eriala spetsialistid, tunnustatud kunstnikud ja innovaatilised ning erinevaid sektoreid valdavad juhid. Unikaalse keskkonna koolituste ja ürituste läbiviimiseks loovad kaunis kunstigalerii, omanäoline sisekujundus ja multifunktsionaale sisustus.

Rakvere Loovuskeskuse visioon on olla Lääne-Virumaal esimene asutus, mida piirkonna elanikud nimetavad seoses kunsti, vabahariduse, täiendkoolituse- ja loovuskoolitusega.
 
Meie missioon on avardada elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalusi. Tõsta Loovuskeskuses pakutava koolituse kaudu inimeste konkurentsivõimet, arendada praktilisi oskusi, avardada maailmapilti ja tõsta eneseusku. Pakkuda omanäolist teenust ja tooteid linna külastavale sise- ja välisturistile.

Meie meeskonna väärtused

  • Loov ja terve inimene
  • Aus, turvaline ja inspireeriv õpikeskkond
  • Omanäolisus
  • Uuenduslike töövõtete ja parima praktika kooskõla
MTÜ Rakvere Loovuskool põhikiri

Kinnitan
Jule Käen-Torm
Huvikooli direktor ja MTÜ Rakvere Loovuskool
juhatuse liige
16. Veebruar 2016 a.
 
Erahuvikooli Rakvere Loovuskoolpõhikiri


1. Üldsätted
1.1. MTÜ Rakvere Loovuskool, registrikood 80329843, (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Rakvere Loovuskool (edaspidi huvikool).
1.2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust
kunsti, käsiöö, kokanduse ja tehnika valdkonnas.
1.3. Huvikooli asukoht on Rakvere, Lääne-Virumaa, www.loovuskoolitus.ee
1.4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti keel.
1.5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast
põhikirjast.
2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1. Huvikooli tegevuse eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse
mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks
ühiskonnaliikmeks.
2.2. Huvikooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete arendamine ning võimaluste
loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.
3. Struktuur
3.1. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.1.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja.
Hoolekogu liikmete volituste kestus on üks aasta.
3.1.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli
direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud
küsimustes. Huvikooli pidaja moodustab viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.
3.1.3. Hoolekogu liikmed on huvikooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide
esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, õppurite
esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, lastevanemate esindaja.
3.1.4. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.1.4.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve
teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
3.1.4.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja
eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli
pidajale;
3.1.4.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle
koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.1.4.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse
muutmiseks;
3.1.4.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.1.5. Huvikooli hoolekogu koosseis:
3.1.5.1. huvikooli direktor;
3.1.5.2. õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
3.1.5.3. lastevanemate esindaja;
3.1.5.4. õpilaste esindaja;
3.1.5.5. huvikooli pidaja esindaja.
3.1.6. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.1.7. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
3.1.8. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
3.1.9. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku
toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning
päevakord.
3.1.10. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa
vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
3.1.11. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.1.12. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole
koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.
4. Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja
volituste kestus
4.1. Huvikooli direktori pädevus:
4.1.1. Direktor juhib huvikooli. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja
muude huvikoolis läbiviidavate tegevuste, huvikooli üldseisundi ja arengu ning
rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
4.2. Huvikooli direktori ülesanded:
4.2.1. Direktor esindab huvikooli ja tegutseb huvikooli nimel, teeb huvikooli eelarve
piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
4.2.2. Direktor esitab huvikooli pidajale ja hoolekogule kord kuue kuu jooksul ülevaate
huvikooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud
raha kasutamisest ning teatab viivituseta huvikooli majandusliku seisundi olulisest
halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
4.2.3. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
4.3. Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse
tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori
ametikohal töötamise jooksul.

5. Põhikirja muutmise kord
5.1. Huvikooli direktoril ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli
põhikirja muutmiseks.
5.2. huvikooli põhikirja muudatused kinnitab huvikooli pidaja.
5.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.
6. Õppekorralduse alused
6.1. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja
Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
6.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
6.2.2. õpingute alustamise tingimused;
6.2.3. õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;
6.2.4. ainekavad;
6.2.5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
6.2.6. õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.
6.3. Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest, mis kooskõlastatakse üldhariduskooli õppevaheaegadega.
6.4. Õppeperiood kestab üldjuhul 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini.
6.5. Õppevaheaeg kestab üldjuhul 1. juunist 31. augustini.
6.6. Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor
vähemalt 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.
7. Õpilase huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord
7.1. Õpilane loetakse huvikooli vastuvõetuks pärast õpilase või alaealise puhul tema
seadusliku esindaja ja huvikooli vahel lepingu sõlmimist.
7.2. Õpilane arvatakse huvikoolist välja pärast õpilase või alaealise puhul tema seadusliku
esindaja ja huvikooli vahel sõlmitud lepingu lõppemist.
7.3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
7.4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis
õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
8. Õpilaste õigused ja kohustused
8.1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus:
8.1.1. tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade
ning kodukorraga;
8.1.2. nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
8.1.3. saada teavet huvikooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
8.1.4. nõuda huvikoolilt lepingu täitmist, sealhulgas õppemaksu hüvitamist ära jäänud
tundide eest;
8.1.5. katkestada õpe ja lõpetada leping, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Alaealise
puhul saab lepingu lõpetada tema seaduslik esindaja.
8.2. Õpilane on kohustatud:
8.2.1. järgima huvikooli kodukorda;
8.2.2. hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
8.2.3. täitma muid seaduses ja huvikooli põhikirjas sätestatud kohustusi.
 
9. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja teiste töötajate õigused ja
kohustused
9.1. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajatel ja teistel töötajatel on kõik
töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Töötajatel on õigus:
9.2.1. saada huvikooli direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada huvikooli
direktorile ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;
9.2.2. saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
9.3. Töötajatel on kohustus:
9.3.1. hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
9.3.2. täita tema ametikohast tulenevaid ülesandeid.
10. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning
õppetoetuste andmise alused ja kord
10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö
algust.
10.2. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise
aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud
osapoole tahteavaldus.
10.3. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
10.4. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse
hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused
peavad olema avalikud kõigile osapooltele.
11. Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused
11.1. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab huvikooli pidaja.
11.2. Huvikooli eelarve tulud moodustuvad huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste
teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja
huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest toetustest ja
vahenditest.
11.3. Huvikooli kulud kaetakse huvikooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.
11.4. Huvikooli dokumentatsiooni peetakse huvikooli pidaja poolt kehtestatud korras.
11.5. Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded
huvikooli pidaja kehtestatud korras ja tähtaegadel.
12. Huvikooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord
12.1. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
12.2. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla
muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas,
huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks
olulistes tingimustes.
12.3. Lisaks on huvikooli pidaja kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras
huvikooli tegevuse lõpetamise järgmistel juhtudel:
12.3.1. huvikooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
12.3.2. huvikooli pidaja on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on
muutunud mitteotstarbekaks;
12.3.3. huvikooli lõpetamine on seadusega ette nähtud.
12.4. Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast huvikooli
õppeperioodi lõppu põhikirjas sätestatud korras.
12.5. Huvikooli tegevuse lõpetamisest ja ümberkorraldamisest teavitatakse õpilasi,
töötajaid, Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat ning Haridus- ja
Teadusministeeriumit vähemalt neli kuud ette.
 

Loovuskoolitus, kunstikursused, loovkoolitus, käsitöökursused, maalimine, joonistamine, tarbekunst, meeskonnakoolitused, juhtimiskoolitused, motivatsioonikoolitused, kunst, loovus, käsitöö, kunsti kursused, Loovuskoolitus, kunstikursused, loovkoolitus, käsitöökursused, maalimine, joonistamine, tarbekunst, meeskonnakoolitused, juhtimiskoolitused, motivatsioonikoolitused, kunst, loovus, käsitöö, kunsti kursused