ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Arenguvestluse süsteem

Arenguvestluste koolitust vajab organisatsioon kui soovib sisse viia süsteemset ja metoodilist arenguvestluste mudelit ja koostada abistavat juhendmaterjali.
Loome eeldused paremaks töötulemuseks, sünergiliseks koostööks juhi ja töötajate vahel. Tekib kindel ja kontrollitav kanal tagasiside andmiseks ja –saamiseks. Luuakse alused regulaarseks ja jätkusuutlikuks koolitusvajaduse hindamiseks, töötaja võimekuse ja motivatsiooni analüüsiks ning tööalaste „pudelikaelte“ ja väljakutsete selgitamiseks ning kaardistamiseks. Parandame sisekliimat meeskonnas ja kommunikatsiooni organisatsioonis.
 
Märksõnad: Mis on arenguvestlus ja milline on tulemuslik arenguvestlus; asutuse töö analüüs ja vajaduste kaardistamine (rühmatöö); lahendamist vajavate probleemide väljaselgitamine; Info nö „eesliinilt“; töötajapoolsete ootuste väljaselgitamine; tagasiside andmine töötajale ja tagasiside saamine töötajalt: milleks ja kui palju; uute ideede saamine töö täiustamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks; reservide väljatoomine; pingete ventileerimine asutuses, sisekliima parandamine; juhi enda areng, töö täiustamine; meeskonnatunde ja ettevõtte identiteedi tugevdamine; asutusesisese karjääri planeerimine; töötajate iseseisvuse suurendamine; motiveerimissüsteemi täiustamine (s.h. uute motivaatorite leidmine ja kasutamine); töötajate turvalisustunde suurendamine läbi avatud infovahetuse; kuidas arenguvestlust asutuses juurutada (teavitustöö); arenguvestluste läbiviijate määratlemine; praktilised metoodikad arenguvestluste läbiviimisel: kontakti loomine, kuulamine ja kuulmine, tähelepanu väljendamine, tagasisidestamine, peegeldamine, kriitika vastuvõtmine, enesekehtestamine ja koostöövestluse juhtimine; Videokoolituse rollimägud arenguvestluse läbiviimisel ja analüüs rühmatööna; töötajate teavitamine arenguvestluste eesmärkidest; läbimõeldud pöördumised ja kutsed; üsimustiku väljatöötamine konkreetsele organisatsioonile; töötajaskonna ettevalmistamine; ruumi valik arenguvestluste teostamisel; ajakasutus; arenguvestluste tulemuse dokumenteerimine ja vastutava määratlemine; tulemuste kasutamine asutuse ja töötajaskonna arengu tagamiseks
 
 
Tulemus:

  • Koolitusel osalenutel on vajalikud teadmised arenguvestluste süsteemseks sisseviimiseks oma organisatsioonis ning praktilised oskused arenguvestluste tulemuslikuks läbiviimiseks.
  • Töötajate hindamiseks on loodud süsteemne ja võimalikult objektiivne alus (selgub töötaja kompetents, -võimekus, -motivatsioon ja –ootused).
  • Arenguvestluste rakendumisel selgub juhtide reserv, paraneb sisekliima ning loodud on eeldused org-i maine parenemiseks. Täiustub koolitusvajaduse hindamine. On loodud võimalus pingete maandamiseks läbi arenguvestluste.
Koolitaja - treener: Marko Torm
Valdkonnad: 
* Inimeste juhtimine
* Protssesside ja suurprojektide juhtimine
* Konfliktide lahendamine
* Stressi ületamine
* Eesmärkide seadmine
* Ajaplaneerimine ja väärtuse loomine iseendale
* Motivatsiooni määratlemine
 
Marko on töötanud Rakvere linnapeana, volikogu esimehena ja abilinnapeana. Ta on kutsunud ellu erinevaid sündmusi, sh Viking Line Eesti Ööjooks, Võsu Südasuve Maraton, Eesti Saunafestival jpm. Lisaks on Marko töötanud linna sisekontrolöri ja G4S Lääne-Virumaa teenindusjuhina. Juhtinud sadu inimesi ja erinevaid meeskondi nii era- kui avalikus sektoris. Omab magistrikraadi riigiteadustes ja on täiendanud end Taani ja Islandi Riigikontrolli asutustes, Helsingi Linnavalitsuses sisekontrolliosakonnas ja India rahvusvahelises IT auditi kolledžis.